A1 Wallet

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНEН ПОРТФЕЙЛ A1 WALLET

Настоящите Общи условия се отнасят до използването на платежни услуги, предоставяни чрез мобилното приложение A1 Wallet – приложение, позволяващо издаване на платежни карти, извършване на плащания посредством дигитализиране на платежна карта чрез MDES (MasterCard Digital Enablement Service) на мобилно устройство с оперативна система Android и iOS, откриване и водене на платежни сметки в лева на физически лица, кредитни преводи от и към такива платежни сметки, поддържане на виртуален портфейл за карти за лоялност, интерактивно разглеждане на оферти и други. Подробно описание на платежните услуги, предлагани от „Пейнетикс”АД чрез A1 Wallet, се намира по-долу в Раздел „Платежни и свързани с тях услуги, предлагани от Пейненикс чрез Електронен портфейл A1 Wallet”.

Изрично Ви уведомяваме, че настоящите Общи условия се прилагат към всички функционалности, които A1 Wallet предоставя, във връзка с предлаганите услуги от „Пейнетикс” АД, като при добавяне на нови услуги, настоящите Общи условия ще бъдат съответно допълвани, по реда, посочен по-долу.

Необходимо е да прочетете внимателно тези Общи условия и да запазите копие от тях за Вашия архив. Можете да искате от нас по всяко време копие от настоящите Общи условия, както и от приложимите тарифи за такси и текущи лимити и/или извлечение за последните трансакции, извършени чрез Вашия A1 Wallet.

Тези Общи условия уреждат съдържанието на договора между Вас, в качеството на потребител на електронен портфейл A1 Wallet, от една страна и от друга страна, „Пейнетикс” АД, в качеството на дружество за електронни пари, действащо чрез своя регистриран представител „A1 България” ЕАД, което е и лице, отговарящо за разработката, техническата поддържа и експлоатация на A1 Wallet.

Те съдържат важна информация, която може да засегне правата Ви и възможността Ви да възстановите Вашите средства, предоставени на „Пейнетикс”АД за изпълнение на платежни услуги. Настоящите общи условия имат значение на рамков договор по смисъла на ЗПУПС.

Чрез инсталирането и активирането на A1 Wallet на своето мобилно устройство Вие приемате и се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия. Съгласието Ви с настоящите Общи условия се дава по електронен път чрез Ваше електронно изявление. Инсталирането и активирането на A1 Wallet на Вашето мобилно устройство, по реда, посочен в приложението, ще има значението на електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, като приемайки тези Общи условия, Вие се съгласявате, че правната сила на така положения Ваш електронен подпис е равностойна на тази на саморъчен подпис.

В тези Общи условия:

„ПЕЙНЕТИКС” означава „Пейнетикс“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер” № 76А, партер, вписано в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 131574695. Пейнетикс АД е дружество за електронни пари, което притежава лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари, издаден от Управителния съвет на Българската народна банка с решение № 44 от  11.04.2016 г. и е вписано в регистъра, воден от Българската народна банка, който може да бъде намерен тук:

https://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSPaymentOversight/PSPaymentOversightRegisters/index.htm. Пейнетикс извършва дейност по издаване и разпространение на електронни пари и по предоставяне на платежни услуги по член 4, т.1, т.3, т.4, б.”б”, т.5, и т.6 от ЗПУПС. Българската народна банка осъществява надзор над дейността на Пейнетикс.

"А1 БЪЛГАРИЯ" означава „А1 България“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1309, ул. „Кукуш“ № 1, вписано търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 131468980, което е: (a) регистрирано от Българска народна банка като представител на Пейнетикс по член 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и (б) осигурява разработката, поддръжката и експлоатирането на A1 Wallet.

„ФАЙЪР” означава „ФАЙЪР“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Джеймс Баучер 76А, ет. Партер, вписано в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 203617076. Файър е доставчик на технически услуги за А1 България, който подпомага предоставянето на платежни услуги, без да влиза във владение на средствата, които трябва да бъдат прехвърлени, включително чрез създаване и поддържане на фронт-енд система и мобилно приложение, предоставяне и поддръжка на терминали и устройства, използвани за платежни услуги, с изключение на услугите за иницииране на плащания и информационни услуги за сметки.

„Ние“, „нас“ или „наш“ означава Пейнетикс самостоятелно и/или Пейнетикс, действащо чрез А1 България, в зависимост от контекста.

„A1 Wallet“ или „Приложението“ означава мобилно приложение за Android и iOS, чрез което можете да използвате услугите, описани в настоящите Общи условия, което може да бъде изтеглено безплатно от електронните магазини GooglePlay и/или AppStore и което, когато е инсталирано на мобилното устройство, осъществява връзката на потребител на платежна услуга и Системата Пейнетикс. А1 България притежава всички имуществени и неимуществени права върху Приложението

„Системата Пейнетикс” или „Електронният портфейл A1 Wallet” означава он-лайн система, създадена, оперирана и поддържана от Пейнетикс, за издаване на електронни пари, издаване и управление на платежни карти, откриване и водене на платежни сметки, извършване на платежни операции, включително, изпълнение на кредитни преводи, приемане на плащания, и свързаните с това събиране и обмен на данни, която е достъпна през мобилно приложение (A1 Wallet). Пейнетикс има пълни и изключителни  права на интелектуална собственост върху цялата система.

 „Платежни и свързани с тях услуги, предлагани от Пейнетикс чрез електронен портфейл A1 Wallet” означава:

„Неплатежни услуги, предлагани чрез „A1 Wallet” означава:

"Електронни пари" означава номиналната стойност на предоставените от Вас парични средства, които се съхраняват в електронна форма, включително магнитна форма в информационната система на Пейнетикс. Електронните пари се издават чрез вписване по сметката Ви в Пейнетикс на техния притежател, тяхната  сума, датата на издаване и други данни в регистъра за електронни пари, съхраняван в информационната система Пейнетикс. Издадените електронни пари могат да се използват за платежни операции чрез Пейнетикс карта или чрез Вашата Пейнетикс сметка до техния лимит за срока на валидност на Картата и могат да бъдат зареждани или презареждани, или изкупени обратно от Вас.

“Пейнетикс сметка” означава платежна сметка водена от Пейнетикс на Ваше име, която може да използвате за изпълнението на платежни операции и:

- която може да е свързана с Вашата платежна карта;

- по която се извършва зареждане на суми в съответствие с раздел 2 от настоящите Общи Условия и от която се извършват платежни операции в съответствие с раздел 3 от настоящите Общи Условия;

"Платежна операция" означава действие, предприето от клиент на Пейнетикс или на друг доставчик на платежни услуги, по внасяне, прехвърляне или теглене на средства от/към платежна сметка или чрез платежна карта, включително, POS операция, интернет операция или P2P операция/плащане чрез QR код.

"POS операция" означава платежна операция, инициирана от Вас чрез Вашето мобилно устройство за закупуване на стоки или услуги в обект за продажба на търговец.

"Интернет операция" означава платежна операция, инициирана от Вас за покупка на стоки или услуги в интернет чрез уебсайт на търговец, като се използват данните на Вашата Пейнетикс карта.

"P2P операция" означава платежна операция, инициирана от Вас за прехвърляне на средства от Вашата Пейнетикс сметка в сметка в Пейнетикс на друг потребител. P2P трансакциите над 25 лева са достъпни само след въвеждане на А1 PIN.

"А1 PIN" означава уникалния личен идентификационен номер, който сте задали за Вас като част от инсталационния процес.

„Плащания чрез QR код“ означава платежна операция, при която А1 Wallet потребител генерира QR код, който може да бъде сканиран от друг A1 Wallet потребител, с цел прехвърляне на средства от сметки в приложението. Всеки потребител може да генерира собствен QR код, за да получи сума от други потребители.

 „Платежно нареждане“: всяко нареждане от клиент /платец/ към Пейнетикс, с което се разпорежда изпълнението на Платежна операция. Платежното нареждане може да бъде дадено на хартиен носител или по електронен път.

„Кредитен Превод“: национална или презгранична платежна услуга за заверяване на платежна сметка на получателя посредством една или няколко платежни операции, извършвани по платежна сметка на платеца от доставчика на платежни услуги, който води платежната сметка на платеца, въз основа на дадено от платеца нареждане.

Пейнетикс карта” означава платежна Вирутална карта или Физическа карта, издадена от Пейнетикс на Ваше име, която е свързана с Вашата Пейнетикс сметка. Детайли относно Вашата Пейнетикс карта може да видите в A1 Wallet.

 „Виртуална карта“ означава платежен инструмент, издаден от Пейнетикс, с БИН и логото на картова организация, достъпен посредством Приложението и чрез което могат да бъдат извършвани плащания в Интернет среда. A1 Wallet предоставя възможност на всички потребители, които са заредили пари във A1 да вземат безплатно Виртуална карта за сигурни плащания в интернет.

„Физическа карта A1“ означава дебитна или предплатена карта на физически носител - пластика за контактно и безконтактно плащане и плащане с ЧИП и ПИН и е платежен инструмент, издаден от Пейнетикс, с БИН и логото на картова организация, лого на А1 и лого на издателя, с дата на валидност, персонализиран със защитни характеристики, като например PAN, PIN и CVC и използван за плащания на POS, или в Интернет среда, или за теглене на пари в брой на ATM, даващ възможност на картодържателя да подава платежни нареждания за платежни операции. Картата е платежен инструмент, свързан с Приложението  и предоставя достъп до Пейнетикс сметка. Потребителят на приложението има възможност да  закупи тази карта към своята Пейнетикс сметка.

 „Виртуален портфейл за карти за лоялност“  означава неплатежна услуга и функционалност на Приложението, която предоставя възможност за използване на Ваши карти за лоялност чрез предоставяне на номер на карта за лоялност, издадена от търговци или търговски вериги, които оперират на територията на Република България, във вашия виртуален портфейл.

„Интерактивно разглеждане на оферти“ означава неплатежна услуга и функционалност на Приложението, която предоставя възможност да разглеждате оферти от търговци или търговски вериги, по интерактивен начин.

Услугите „Виртуален портфейл за карти за лоялност“ и „Интерактивно разглеждане на оферти“ се предоставят от А1 България.

"Такси" означава таксите, които дължите по силата на настоящите Общи Условия, във връзка с използването на предвидените в тях услуги. Всички Такси са посочени в приложение  "Пейнетикс такси и лимити", което е неразделна част от настоящите Общи Условия.

"MDES" означава дигитализиране на карта в мобилно устройство на Потребителя за извършване и получаване на плащания. Платформата MDES дава възможност за извършване на сигурни безконтактни плащания и плащания в приложения.

"Мобилно устройство" означава преносимо мобилно устройство, което поддържа NFC и работи на Android 5.0 OS или по-нова версия, или iOS.

"Предварително зареден кредит" означава всяко салдо, предварително заредено от нас по Вашата Пейнетикс сметка.

"Политика за поверителност" означава политиката за поверителност на Пейнетикс, която заедно с настоящите Общи условия описва условията, при които всички лични данни, които събираме от Вас, или които ни предоставяте, ще бъдат обработени, обработвани и споделяни от нас.

"Идентификационно ниво 2" означава процедура за идентификация, която изисква най-малко представяне на паспорт/лична карта и банково извлечение или друг идентификационен документ. Идентификацията се извършва с автоматизирана система https://shuftipro.com/, а при необходимост данните могат да бъдат проверени и от служител на Пейнетикс.

"Искане за обратно изкупуване" означава искане от Вас да получите обратно закупените от Вас Електронни пари по Вашата Пейнетикс сметка, в съответствие с раздел 13 от настоящите Общи Условия.

"Общи условия" означава настоящите Общи условия и включва нашата тарифа за такси, която можете да намерите в приложението "Пейнетикс такси и лимити" чрез Вашия A1 Wallet или на интернет страницата на А1 България – www.a1.bg .  Политиката за поверителност важи за отношенията между нас, но не е част от Общите Условия.

"Трансакция" означава всяка трансакция, която може да бъде извършена от Вашата Пейнетикс сметка/Пейнетикс карта, включително платежна операция и/или операция за обратно изкупуване.

"Toкъни" означава номера на картите, които мобилните устройства използват вместо номера на картата, отпечатан върху пластиката. MDES потвърждава трансакцията, декриптирана от токъна обратно към номера на картата и го препраща на издателя за оторизация.

"Лимити" означават ограничения за ползване, които важат за Вашата Пейнетикс карта и Вашата Пейнетикс сметка, които са част от настоящите Общи Условия и които са посочени в приложение "Пейнетикс такси и лимити", което можете да намерите чрез Вашия A1 Wallet , или на уебсайта на А1;

„А1 Wallet потребител“, “Потребител“, "Вие" или "Ваш" означава физическото лице, което е идентифицирано, че е изтеглило и инсталирало A1 Wallet, и което се е регистрирало в Приложението с пълно си име, дата на раждане, адрес на пребиваване, националност, имейл адрес и мобилен телефонен номер;

"Картова организация" означава Mastercard International (“Mastercard”), VISA Europe (“VISA”) или всяка друга асоциация или организация, поддържаща система за картови разплащания, приложими по настоящите Условия, включително всеки филиал, дъщерно дружество или правоприемник на който и да е от тях, в който Пейнетикс притежава членство и има право да издава Карти и да приема плащания, включително чрез Карти, приемани от тази картова организация.

"Забранена трансакция" означава всяка от следните Видове сделки:

 1. всякакви продажби тип „пирамида”, Понзи схеми или подобни маркетингови или матрични програми или други схеми за "бързо обогатяване" или инвестиционни програми с висока доходност;
 2. продажбата, доставката или закупуването на незаконни предмети или предмети, които насърчават или улесняват незаконните дейности;
 3. продажбата, доставката или закупуването на фалшифицирани продукти или на продукти, нарушаващи права на интелектуална собственост;
 4. продукти или услуги за обработка или агрегиране на плащания от трети лица;
 5. пране на пари;
 6. финансиране или пропаганда на тероризма;
 7. порнография, ескорт услуги и продажба и/или реклама на сексуални услуги;

Запазваме си правото да добавяме и други категории забранени трансакции, като добавяме такива категории или към тези Общи условия или в отделен документ, публикуван на уебсайт: https://wwwpaynetics.digital.

"Писмено" включва и имейли. Когато използваме думите "писмен" или "писмена форма" това включва и изявления, направени чрез имейли.

„ЗПУПС“ означава Закон за платежните услуги и платежни системи

 

I. Изтегляне и активиране на Вашия A1 Wallet. A1 Wallet услуги:

 1. Създаване на Профил: За да изтеглите A1 Wallet, трябва да сте навършили 18 години и да притежавате допустимо според настоящите Общи Условия мобилно устройство. Влезте в Google Play Магазин и/или AppStore на мобилното си устройство и изпълнете инструкциите за изтегляне. По време на процеса на инсталиране и регистрация ще бъдете помолени да:

(а) предоставите Вашите лични данни, необходими за Вашата идентификация;

(б) зададете парола за профила и А1 PIN; и

(в) прочетете и приемете настоящите Общи Условия.

Ако не сте изпълнили някоя от стъпките, посочени в (a) до (в) по-горе, не можете да завършите процеса на инсталиране на A1 Wallet.

 1. С инсталирането на Вашето мобилно устройство и регистрирането в A1 Wallet, Вие се съгласявате да използвате в съответствие с настоящите Общи Условия услугите, предоставяни от Вашия A1 Wallet, както са описани по-горе, а именно: „Платежни и свързани с тях услуги, предлагани от Пейненикс, чрез електронен портфейл A1 Wallet” и „Неплатежни услуги, предлагани чрез A1 Wallet”. Чрез инсталирането и регистрирането във A1 Wallet на мобилното си устройство Вие правите изявление, че сте приели и се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия. Предоставяните от A1 Wallet неплатежни услуги, предлагани чрез A1 Wallet, не могат да се използват самостоятелно без използването на Пейнетикс карта или Пейнетикс сметка.
 2. Като част от инсталационния процес ще бъдете задължени:

Да завършите процеса, описан на мобилното Ви устройство, за да свържете своята Пейнетикс карта с Пейнетикс сметката, включително изпълнението на изискванията за идентификация за откриване на Пейнетикс сметка и издаване на Пейнетикс карта, както и да създадете Вашия Виртуален портфейл за карти за лоялност и Интерактивно разглеждане на оферти. Не е допустимо да използвате пълномощник и/или трето лице при регистрацията си и използването на A1 Wallet.

 1. Особености при ползване на услугите:

Независимо от факта, че сте инсталирали A1 Wallet, няма да се считате за "допустим" да имате Пейнетикс карта и Пейнетикс сметка, освен ако:

(а) имате постоянно пребиваване в държава членка на Европейския съюз и

(б) сте на възраст поне 18 години и имате правоспособност да сключвате правно-обвързващ договор, и

(в) сте преминали всички наши изисквани идентификационни процедури и проверки за  допустимост и сигурност, и

(г) сте ни предоставили валиден и функционален имейл адрес и телефонен номер.

(д) нямате предишна Пейнетикс карта, която е закрита едностранно от нас и не сте в нарушение на тези Общи условия.

Не може да приемем регистрацията Ви, ако не сте „допустим“, тоест не отговарят не описаните по-горе условия. Ако не сте „допустим“, моля незабавно да се откажете от всички опити да се регистрирате при нас.

Ние ще прегледаме заявлението Ви колкото е възможно по-скоро, а Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта ще бъдат в състояние на „обработва се“, докато не приключим с проверката ни и не активираме Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта. Също така, имаме право да отхвърлим заявлението Ви по наше свободно усмотрение.

В периода на разглеждане на Вашето заявление или по всяко време в бъдеще,  във връзка с Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта, включително за целите на предотвратяване на измами и/или изпиране на пари:

(а) може да Ви помолим да представите писмени доказателства, за да докажете самоличността си, адреса си, произхода и/или източниците на финансиране на средствата за зареждане на Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта; и

(б) можем да извършваме проверки/верификация на самоличността Ви по електронен път директно или чрез използване на подходящи трети лица, като доставчици на услуги за проверка на самоличността.

Когато извършваме проверки/верификация на самоличността Ви, Ваша лична информация може да бъде разкрита пред трети лица, които са сертифицирани да извършат подобни проверки/верификация по надлежния ред от съответния компетентен орган. Тези проверки са проверки на самоличността и следователно няма да окажат неблагоприятно въздействие върху Вашия кредитен рейтинг. Въпреки това, тези трети лица могат да направят запис на съответната информацията, която може да остане в архива им като доказателство, че е извършена проверка за проверка на самоличността.

Нашето приемане на Вашата регистрация ще стане, когато Ви изпратим код за активиране чрез SMS, в който момент ще се счита, че има договор между Вас и нас, който договор ще е със срок на валидност: три години, от датата на пораждането на действие на договора (срок на договора).

Необходимо е незабавно да актуализирате личните си данни, ако се промени Вашето име, адрес, данни относно документ за самоличност, имейл адрес, номер на мобилен телефон, платежна карта или информация за банкова сметка. Измененията в тези данни имат сила по отношение на нас, само от момента, в който сме били писмено уведомени за тях от Вас. Ние няма да носим отговорност за вреди, произтичащи от пропуска Ви да го направите.

 1. Всеки Предварително зареден кредит, ако има такъв, ще бъде на разположение след успешно приключване на процеса на регистрация.
 2. При изтеглянето или достъпа до приложението A1 Wallet се обработват данни, за които се прилага Вашето действащо споразумение с предприятието, чиито електронни съобщителни услуги ползвате, както и неговата политика, свързана с това обработване. Трафикът на мобилен интернет, който реализирате при изтегляне и ползване на Приложението, се тарифира и заплаща съгласно цените на тарифния план, който ползвате по договора си със съответното предприятие, предоставящо електронни съобщителни услуги. За повече подробности е необходимо да се свържете с Вашия доставчик на електронни съобщителни услуги.
 3. Прекратяване на основание „допустимост“: ние си запазваме правото незабавно да прекратим Вашата Пейнетикс сметка и нашия договор с Вас, ако имаме основание да смятаме, че Вие или Пейнетикс сметката Ви не отговаряте на тези Условия. Ние разчитаме изцяло на Вашето уверение към нас, че сте „допустим“.

II. Заредете сметката си в Пейнетикс

При успешно преминаване на процедурата по идентификация и изискваните от Пейнетикс проверки можете да заредите своята Пейнетикс сметка, както е описано в този раздел 2 от настоящите Общи Условия, със средства, които да се използват за платежни операции. Минималната сума за зареждане на Вашата „Пейнетикс сметка“ е 10лв. (десет лева) или тази левова равностойност в друга валута.

Балансът на Вашата Пейнетикс сметка никога не трябва да превишава определените лимити съгласно приложение "Пейнетикс Такси и лимити", което е неразделна част от настоящите Общи Условия.

Подробни инструкции за това как да заредите своята Пейнетикс сметка са посочени в A1 Wallet.

Можете да зареждате сметката си в Пейнетикс чрез:

(а) използване на Ваша кредитна карта; или

(б) използване на Ваша дебитна карта / предплатена карта.

(в) чрез банков превод, съгласно правилата на Раздел 7.

Натрупаните по този начин средства ще бъдат кредитирани по Вашата Пейнетикс сметка незабавно след получаване на средствата от нас.

Ако в резултат на операция по зареждане се превишават едно или повече от ограниченията, посочени в приложение "Пейнетикс Такси и лимити", операцията  няма да бъде одобрена.

Ние си запазваме правото да откажем да приемем конкретна операция по зареждане или да деактивираме определен метод за зареждане без предизвестие  до Вас, с цел предотвратяване на измами, пране на пари или всякаква друга незаконна дейност.

Ние ще Ви таксуваме с Такса за зареждане всеки път, когато извършвате операция по сметката Ви. Размерът на тази такса за зареждане може да се променя в течение на времето съгласно раздел 13 от настоящите Общи Условия. Текущите ставки на таксите могат да бъдат намерени в приложението "Пейнетикс Такси и лимити", което е достъпно чрез Вашия A1 Wallet, или на уебсайта на A1 България.

III. Използване на Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта

 1. След като активирате A1 Wallet, заредите Вашата Пейнетикс сметка и Вашата Пейнетикс карта е активирана, при наличие на техническа обезпеченост и съгласно тези Общи Условия във всеки отделен случай, можете да използвате своята Пейнетикс карта в рамките на наличните по нея средства, за извършване на платежни операции. Имате право да използвате Вашата Пейнетикс сметка и Вашата Пейнетикс карта само лично и нямате право да предоставяте ползването им на никой друг, както и нямате право да продавате или прехвърляте на никого възможността да ги използва. Ако разрешите достъп до Вашата Пейнетикс сметка и/или Вашата Пейнетикс карта на друго(и) лице(а), Вие ще носите пълна отговорност за всички трансакции, инициирани от това лице(а). Някои търговци може да не приемат плащания чрез Пейнетикс карти. Ваша отговорност е да проверите при всеки търговец каква е неговата политика. Ние не поемаме никаква отговорност, ако търговец откаже да приеме плащане чрез Пейнетикс карта.
 2. Трябва да се уверите, че има достатъчно наличност в сметката Ви в Пейнетикс, за да покриете сумата на дадена трансакция и всички приложими такси. Възможно е да откажем да извършим операция, ако нямате достатъчно салдо, за да покриете сумата на трансакцията и всички приложими такси.
 3. Няма да бъдат начислявани никакви лихви по Вашата Пейнетикс сметка. Наличността по Вашата Пейнетикс сметка не е депозит и нямате право да претендирате лихви.
 4. Всички Пейненикс сметки, които се водят във валута български лева са обозначени с международен номер на банкова сметка (IBAN). Пейнетикс сметките с IBAN могат да бъдат използвани за изпълнение на платежни операции с кредитен превод. Вие може да получавате кредитни преводи, включително стандартни банкови преводи, по Вашата Пейнетикс сметка с IBAN, както и да нареждате кредитен превод от Вашата Пейнетикс сметка с IBAN към друга платежна сметка, обозначена с IBAN. Пейнетикс изпълнява кредитни преводи в сроковете, установени в ЗПУПС.
 5. Сумата, която можете да изразходвате с Вашата Пейнетикс карта, може да бъде ограничена според правилата на съответната Картова организация или от политиките за приемане на плащания на съответния търговец.
 6. Ще приспаднем стойността на Вашите трансакции от салдото по сметката Ви в Пейнетикс. Също така ще приспадаме всички приложими такси, веднага щом те станат дължими от Вас.
 7. Наред с това, Вие се съгласявате и задължавате пред нас да не нарушавате правилата за достъп до приложението A1 Wallet, както и да не правите каквото и да било опити, да прекъснете или да накърните функционалността му, включително, без ограничение: да не разпространявате файлове, съдържащи вируси, повредени файлове или друг подобен софтуер или програми, които могат да бъдат използвани за достъп, модифициране, изтриване или повреждане на файлове с данни.
 8. Забранено е да използвате Пейнетикс сметката Ви и Вашата Пейнетикс карта:

(а) за получаване на налични плащания (или за подпомагане на други в такава дейност);

(б) в противоречие с приложимите законови или подзаконови нормативни актове, включително, без ограничение, тези, които се отнасят до пране на пари, измама, престъпна дейност, финансови услуги или защита на потребителите;

(в) във връзка със сделка, която е забранена сделка съгласно настоящите Общи Условия; или за търговски или бизнес цели.

IV. Одобряване на платежни операции

 1. Трябва да одобрите всяка трансакция в момента, в който тя бъде инициирана от Вас.
 2. Искането за обратно изкупуване ще се счита за отправено от Вас, когато се свържете с нас, за да поискате обратно изкупуване, както е описано в раздел 13 от настоящите Общи Условия.
 3. Извършването на POS операция ще се счита за наредено от Вас чрез приложението A1 Wallet, където следвайки инструкциите на търговеца, Вие оторизирате Платежната трансакция посредством приложението A1 Wallet, чрез въвеждане на A1 PIN, с пръстов отпечатък или лицево разпознаване и задържане на мобилното Ви устройство срещу безконтактен терминал с цел извършване на плащане
 4. Кредитни преводи/P2P операции/плащания чрез QR код ще се считат за наредени от Вас, когато (в приложението А1 Wallet):

(а) при кредитни преводи  - попълните платежно нареждане за кредитен превод в приложението като изберете бутон „изпращане на пари, после изберете  бутон ”банков превод” и попълните данните за IBAN номер на Вашата Пейнетикс сметка, име (наименование) на получателя; международен номер на банкова сметка (IBAN) на получателя, сума на платежната операция, валута на платежната операция, дата за изпълнение, основание (информация за получателя), допълнителни пояснения и въведете A1 PIN. За да извършите успешно кредитен превод, Вие трябва да сте преминали успешно съответното необходимо идентификационно ниво  и да имате активна сметка с IBAN в Пейнетикс

(б) при P2P операции/плащания чрез QR код -изберете данните на сметката в Пейнетикс, по която искате да прехвърлите средства (по мобилния номер на съответния притежател на сметката); и след попълване на необходимата информация за извършване на превода, въведете A1 PIN/ заредете сканирания QR код, генериран от потребителя, по чиято сметка ще се извърши превода. За да извършите успешно трансакция P2P над 500 лева, Вие и получателят на плащането трябва да сте преминали успешно съответното необходимо идентификационно ниво и да имате активни сметки в Пейнетикс.

 1. Можете да оттеглите или отмените съгласието си за дадена трансакция по всяко време, докато то бъде получено от нас. Съгласието за извършване на трансакция не може да бъде оттеглено (или отменено) от Вас, след като сме го получили.
 2. Вашето съгласие за трансакция ще се счита за получено от нас, както следва:

(а) за POS трансакции - към момента, в който получим инструкцията за плащане от търговеца;

(б) за кредитни преводи/P2P трансакции/плащания чрез QR код - в момента, в който получим инструкцията за плащане/платежно нареждане от Вас чрез приложението A1 Wallet; и

(в) за искания за обратно изкупуване - към момента, в който получим искането от Вас в съответствие с раздел 13.2 от настоящите Общи Условия.

V. Блокиране на Вашата Пейнетикс сметка или Пейнетикс Карта и отхвърляне на Трансакции от Вашата Пейнетикс сметка:

 1. Ние можем по всяко време да преустановим, ограничим или деактивираме A1 Wallet или Пейнетикс карта, или да спрем или ограничим достъпа до Вашата Пейнетикс сметка, или да откажем да издадем или заменим A1 Wallet или карта, поради причини, свързани със следното:

(а) ние сме загрижени за сигурността на приложението A1 Wallet или на Пейнетикс картата, която сме Ви издали;

(б) знаем или подозираме, че Вашия A1 Wallet., Вашата Пейнетикс карта или Вашата Пейнетикс сметка се използва по неразрешен, незаконен или измамен начин;

(в) трябва да го направим, за да се съобразим със закона на всяка приложима юрисдикция или с инструкциите, дадени от Картова организация;

(г) уведомени сме, че Вашето мобилно устройство е загубено или откраднато, както е описано подробно в раздел 11; или

(д) ако договорът между нас е бил прекратен, както е описано подробно в раздел 9.

 1. Ако това не би компрометирало необходимите разумни мерки за сигурност и/или не би било незаконно по друг начин, когато е практически възможно, ние ще Ви информираме за действията по т.1 по телефона или по електронната поща, посочвайки причините за спиране, ограничаване или анулиране на Вашия A1 Wallet или Пейнетикс сметка или Пейнетикс карта, съответно за спирането или ограничаването достъпа до Вашия профил или за отказа ни да издадем или заменим функционалност в приложението A1 или карта Пейнетикс. Ако не е възможно да Ви информираме предварително, ще Ви информираме незабавно след това, като посочим причините за това.
 2. Ние ще деблокираме Вашия A1 Wallet, Пейнетикс картата Ви и/или Вашата Пейнетикс сметка във възможно най-кратки срокове, след като причините за блокирането престанат да съществуват и ще Ви информираме по телефона или електронната поща, когато сме деблокирали A1 Wallet, Пейнетикс картата Ви и/или Вашата Пейнетикс сметка.
 3. Ние може да откажем да извършим платежна операция, ако:

(а) салдото, налично по Вашата Пейнетикс сметка по време на операцията е недостатъчно, за да покрие сумата на операцията и всички приложими такси;

(б) ние, по наше усмотрение, считаме, че действате в нарушение на настоящите Общи Условия или на приложимите закони, правила и разпоредби;

(в) считаме, че определена трансакция е потенциално подозрителна или незаконна; или

(г) поради грешки, неизправности (механични или други) или откази от страна на търговци, платежни оператори, картови мрежи или схеми за плащане, обработващи трансакции.

(д) не можем да удостоверим самоличността Ви;

(е) не сме в състояние да проверим самоличността на получателя на плащането;

(ж) не изпълнявате разумни искания от нас за информация;

(з) ако имаме причина да считаме, че сигурността на Вашата Пейнетикс сметка или Пейнетикс карта е била компрометирана по какъвто и да е начин или че Вие и / или всяко друго трето лице се опитвате да инициирате или вече са започнали незаконни/забранени/неразрешени трансакции чрез Вашата Пейнетикс сметка и / или карта Пейнетикс.

 1. Ако откажем да извършим операция, освен ако информирането Ви би компрометирало разумни мерки за сигурност или би било по друг начин незаконно, ние ще Ви информираме при първа възможност и при всички случаи до края на работния ден след деня, в който сме получили Искане за трансакция. За POS трансакции обикновено ще Ви информираме със съобщение за грешка в безконтактния терминал на търговеца и разписка, показваща, че плащането не е извършено, въпреки че в някои случаи можем да Ви информираме по телефона или по електронна поща. При кредитни преводи/P2P трансакции/плащания чрез QR код на екрана ще се появи съобщение за грешка, което показва, че плащането не е извършено. Можете да се свържете с нас, за да попитате за причините за отказа ни да извършим тази трансакция и за инструкции как можете да поправите информацията, която е довела до отказа ни да одобрим трансакция.
 2. Ако блокираме Вашия профил в A1 Wallet ще бъдат блокирани всички функционалности.
 3. Можете да коригирате всяка информация, която притежаваме, и която може да ни накара да откажем дадена трансакция, като се свържете с нас.

VI. Използване на услугите Виртуален портфейл за карти за лоялност и Интерактивно разглеждане на оферти.

 1. За да достъпите и използвате услугата Виртуален портфейл за карти за лоялност, се съгласявате да предоставите номер на ваша карта за лоялност, издадена от търговци или търговски вериги, във вашия виртуален портфейл. Впоследствие добавените от вас карти за лоялност могат да бъдат използвани директно през мобилното приложение при покупка на каса от съответния търговец. Когато добавяте номер на карта за лоялност, трябва да предоставите пълна и достоверна информация. Не можете да използвате карта за лоялност, която не е ваша, за да използвате услугата.
 2. Интерактивно разглеждане на оферти – мобилното приложение ви предоставя възможност да разглеждате оферти от търговци или търговски вериги или доставчици на услуги. Офертите се актуализират спрямо графика на съответния търговец.

VII. Използване на услугите „Зареждане чрез банков превод“ и „Изпращане на пари по собствена банкова сметка“:

Потребителите могат да зареждат сметката си в приложението, като изпратят кредитен превод, включително банков превод от своя платежна  сметка, включително банкова сметка, обозначена с IBAN, към своя Пейнетикс сметка обозначена с IBAN. Ако потребителите нямат Пейнетикс сметка обозначена с  IBAN, те могат да изпратят кредитен превод от своя платежна сметка, включително банкова сметка, с IBAN към банковата сметка, посочена в Приложението - условие за използване на услугата е потребителят да попълни своя клиентски номер (Пейнетикс тоукън, представляващ код, обозначаващ Пейнетикс сметката, наличен в приложението, за да можем ние да разпределим постъпилите по сметката средства.

Моля да имате предвид, че банката/доставчикът на платежни услуги, водещ платежната сметка, от която се прави преводът, най-вероятно има допълнителни такси, които събира за подобен тип услуги.

VIII. Използване на услугите „Виртуална карта“ и „Физическа карта“

 1. Всички потребители, които са заредили пари в своята „Пейнeтикс сметка“, получават възможност да получат безплатно Виртуална карта. Те ще могат да виждат номера, датата на изтичане и CVV кода на Виртуалната карта само след като въведат своя A1 PIN.
 2. Потребителите на A1 Wallet ще могат да блокират/разблокират картата си от мобилното си устройство.
 3. Виртуалната карта се издава към „Пейнетикс сметката“.
 4. Потребителите на A1 Wallet могат да закупят Физическа карта към своята „Пейнетикс сметка“. Тя се доставя по куриер на посочен от потребителя адрес, запечатана и неактивна. Разноските, свързани с издаването на физическата карта и доставката й до посочения от потребителя адрес, са посочени в приложение „Пейнетикс Такси и Лимити“.
 5. Потребителите могат да изберат ПИН на картата си от приложението и да го виждат впоследствие след като въведат своя A1 ПИН.

  Потребителите могат да блокират/разблокират картата си чрез мобилното си устройство.

 6. Потребител, закупил Физическа карта към своята „Пейнетикс сметка”, може да се откаже от покупката в рамките на деня, в който е я извършил, като в този случай разноските, заплатени за издаване и доставяне на картата ще му бъдат възстановени. Ако отказът от поръчка е извършен след изтичане на посочения по–горе срок и поръчката е изпълнена, разноските по издаване и доставяне на картата не се възстановяват и са за сметка на Потребителя.

IX. Прекратяване на договора и анулиране на Вашия A1 Wallet

 1. Договорът между нас, който е изложен в настоящите Общи Условия, ще продължи да действа за срока му, до прекратяването му в съответствие този раздел.
 2. Имате право да прекратите договора между нас, който е описан в настоящите Общи Условия, по всяко време с писмено предизвестие до нас. Ще трябва да прекратите този договор, ако актуализирате мобилното си устройство на друго мобилно устройство, което работи с друга операционна система, или ако се отказвате от мобилния телефонен номер, с който е свързано Вашия A1 Wallet. За услугите, предоставени дистанционно, имате законно право да се откажете от договора по всяка време на действието му. Нямате право да промените решението си по отношение на трансакциите, вече извършени от Вас чрез използване на Вашата Пейнетикс Сметка или Пейнетикс Карта.
 3. Ние имаме право да прекратим незабавно договора с Вас, като изпратим писмено известие до Вас, ако нарушите която и да е част от настоящите Общи условия, включително при едно от следните Условия:
 4. - при нарушаване на разпоредбите на настоящите Общи условия;

  - при неплащане или забавено плащане на дължими суми към нас;

  - при смърт или настъпване на недееспособност на Потребителя;

  - при непредоставяне на информация (изискана от нас в разумен срок), която е необходима за предоставяне на услугите по тези Общи условия;

  - при използване на услугите от Приложението по начин, който нарушава правата на трети лица или предприемате каквито и да било действия, които биха могли да застрашат сигурността или да накърнят доброто име и репутацията ни;

  - нарушавате или опитвате да нарушите защитата на Приложението (включително, но не само: да променяте или да опитвате да променяте всякаква информация, предприемате неупълномощени влизания, неоторизиран достъп или изтриване на данни, както и намеса в услугата, системата, хост или мрежа, всякакъв вид, спам, хакерство, фалшифициране на данни или други разрушителни или вредни действия или застрашаване  на сигурността по какъвто и да е начин);

  - при наличие на данни, че използвате услугите ни с измамна, незаконна или неетична дейност или позволявате на трето лице да направи това.

 5. Вън от случаите по т.3, ние имаме право да прекратим договора с Вас по каквато и да е причина, като Ви изпратим най-малко 1- месечно писмено предизвестие.
 6. Можем също така да прекратим договора с Вас незабавно и / или да прекратим незабавно Вашия A1 Wallet и ползването на услугите Пейнетикс Карта и / или Вашата Пейнетикс сметка, както и другите услуги, които предлага приложението, ако преценим, че Вашите A1 Wallet, се използва умишлено от Вас или от някой друг за извършване на измама или за други незаконни цели; Ако направим това, ние ще Ви уведомим по телефона или по електронната поща, веднага щом ни е възможно да го направим, при което трябва да прекратите използването на Вашите A1 Wallet, и особено услугите Пейнетикс карта и Вашата Пейнетикс Сметка.
 7. Ако ние прекратим или Вие прекратите договора между нас, веднага щом е възможно (и обикновено в рамките на 10 работни дни, след като ни уведомите, че прекратявате този договор), ние ще върнем всички останали средства по баланса във Вашата Пейнетикс сметка (след приспадането на всички текущи трансакции и приложимите такси). Моля, обърнете внимание, че за да се спазят приложимите законови и регулаторни изисквания, включително изискванията за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, може да се наложи:
 8. (а) да потвърдите самоличността си; и

  (б) да получите остатъчното салдо в своя лична банкова сметка на Ваше име, като трябва да ни кажете коя Ваша сметка предпочитате.

 9. След като договорът между нас бъде прекратен, няма да имате право на възстановяване на суми, които вече сте похарчили за оторизирани или неосчетоводени трансакции, или каквито и да е такси за използване на сметката и картата Ви, направени преди прекратяването.

X. Защита на сигурността на Вашия A1 Wallet, Вашата Пейнетикс сметка и Вашата Пейнетикс карта

 1. Трябва да третирате Вашия A1 Wallet, Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта, потребителски идентификатори, пароли и A1 PIN със същото ниво на грижа и усърдие, сякаш са пари в брой, като Вие се задължавате да не ги разкривате или да позволявате те да бъдат използвани от който и да е било друг.
 2. Ако Вашето мобилно устройство е загубено или откраднато, или ако подозирате, че някой друг има достъп до Вашия A1 Wallet или Пейнетикс сметка, или Пейнетикс карта или знае Вашите идентификатори на потребител, пароли или A1 PIN, следвайте инструкциите, посочени в раздел 11 по-долу. Забележете, че може да загубите част или цялото салдо по сметката Ви по същия начин, както ако сте загубили пари в портфейла си, ако не спазвате нашите инструкции за сигурност и поверителност на достъпа.
 3. Вие носите отговорност за настройката на A1 PIN. A1 PIN трябва да отговаря на следните изисквания:
 4. - трябва да се състои от четири цифри

  - най-малко три цифри трябва да бъдат различни

  - цифрите не трябва да се показват в цифров ред (например 1234 няма да се приемат като A1 PIN).

 5. Трябва да запомните A1 PIN и да го пазите в тайна по всяко време. Никога не бива да разкривате на никого своя A1 PIN или друга информация, свързана с персоналните защитни характеристики на платежните инструменти по тези Общи условия. Ако подозирате, че някой друг знае Вашия A1 PIN, трябва да ни информирате незабавно и да го промените възможно най-скоро.
 6. В случай, че Вашия A1 Wallet бъде въведен 3 (три) последователни пъти грешен A1 PIN при опит за оторизиране на трансакция, за да сме сигурни, че в действителност Вие се опитвате да влезете в профила на приложението, ние ще блокираме Вашия профил и ще изискаме да изпратите снимка (селфи) с лична карта или паспорт, на която ясно се вижда Вашето лице и документ за установяване на самоличността Ви или ще поискаме провеждане на видеоразговор. Изпращането на снимката се извършва на следния имейл-адрес: support@а1-wallet.bg. В срок до 3 работни дни ние ще разблокираме профила Ви и ще Ви предоставим достъп до приложението.
 7. Ние имаме право да деактивираме всеки Ваш идентификационен код, парола или ПИН, независимо дали са избрани от Вас или са Ви предоставени от нас, по всяко време, ако по наше разумно мнение Вие не сте изпълнили някое от разпоредбите на тези Общи Условия.
 8. Препоръчваме Ви да проверявате периодично историята на баланса по сметката Ви и Вашите трансакции чрез приложението A1 Wallet. Ние ще Ви предоставяме извлечение за скорошни трансакции чрез приложението A1 Wallet, като може да искате да запазите екранна снимка на това извлечение за Вашия архив. Вашето извлечение ще покаже:
 9. (а) информация, свързана с идентифицирането на всяка трансакция;

  (б) сумата на всяка трансакция, посочена във валутата, в която е била платена или дебитирана от Пейнетикс сметката Ви;

  (в) където е приложимо, сумата на всяка трансакция след обмяна на валута (ако има такава); и

  (г) за всяка трансакция - датата, на която Вашето нареждане е получено от нас, както е описано в раздел 4 от настоящите Общи Условия.

 10. Когато промените мобилното си устройство, трябва да излезете от профила си и да изтриете приложението A1 от "старото" мобилно устройство.

XI. Докладване на нарушения на сигурността и/или за неразрешени или неточно изпълнени трансакции

 1. Ако знаете или подозирате, че:
 2. (а) Вашето мобилно устройство с Вашия A1 Wallet е било изгубено или откраднато, или

  (б) някой друг има достъп до Вашия A1 Wallet, Пейнетикс сметка и/или Пейнетикс карта и услугите, предоставяни от него или (в) Вашите идентификатори на потребител, пароли или PIN на A1 или всяка друга информация за сигурността е известна или станала достъпна до трето лице, трябва да ни уведомите незабавно в писмена форма на имейл support@а1-wallet.bg, който е на разположение между 09:00 и 18:00 (Източно Европейска часова зона) от понеделник до петък.

 3. Ако смятате, че трансакция, която не е разрешена от Вас, е била обработена или че трансакцията е била извършена неправилно, трябва да се свържете с нас незабавно на нашата гореща линия за услуги, която е на разположение между 07:00 и 18:00 часа (Източно Европейска часова зона) от понеделник до петък или да ни уведомите незабавно в писмена форма на имейл support@а1-wallet.bg. Ние може да Ви помолим да ни изпратите формуляр за оспорване на трансакция.
 4. Ние ще проведем разследваме относно твърдението Ви, че дадена трансакция не е била разрешена от Вас и когато това е позволено от закона, може да съберем такса за това разследване.

XII. Възстановяване на средства от неразрешени или неточно извършени трансакции

 1. При условие, че сте ни уведомили в съответствие с раздел 11.2 по-горе за всяка неразрешена/неправилно извършена трансакция, без забавяне и най-късно до 13 месеца от датата на извършването им, Вие имате право на възстановяване на средствата по тази трансакция при условията, посочени в този раздел.
 2. Ако сте инициирали трансакция и получателят не е получил наредените средства, ние ще положим незабавни усилия да проследим трансакцията и ще Ви уведомим за резултата. Освен ако не можем да докажем, че платежната операция е получена от доставчика на платежни услуги на получателя, ние ще възстановим съответната сума по неточно извършената операция и ще възстановим баланса на Вашата сметка до нивото, което би било, ако тази конкретна трансакция не е била извършена.
 3. Ако ние извършим платежна операция в съответствие с информацията, която сте ни предоставил, включително, съобразно посочения от Вас IBAN, ние няма да носим отговорност пред Вас за неизпълнение или неточно изпълнение, ако се окаже, че предоставената ни от Вас информация е невярна, неточна или непълна. Ще положим обаче разумни усилия, за да възстановим средствата, свързани с тази трансакция, като ще Ви таксуваме за направените от нас разходи.
 4. Ако ние сме отговорни за неправилно извършена и/или неразрешена трансакция, за която сте ни уведомили в съответствие с раздел 11.2 по-горе, ние ще възстановим съответната сума като възстановим баланса на Вашата Пейнетикс сметка до нивото, което би било, ако тази конкретна трансакция не е била извършена.
 5. Ако неразрешена трансакция е извършена в резултат на измама или когато с умисъл или груба небрежност Вие не сте използвали A1 Wallet, Пейнетикс картата или Вашата Пейнетикс Сметка в съответствие с настоящите Общи условия (включително не сте спазили задълженията за опазване на A1 Wallet, Пейнетикс сметката и Пейнетикс картата, потребителски идентификатори, пароли и PIN или всяка друга информация за сигурността), няма да възстановим сумата и Вие ще бъдете отговорни за цялата сума на неразрешената трансакция и ще понесете всички загуби.
 6. В случай, че имате основание за възстановяване на суми по неправилно извършени или неразрешени трансакции, ние ще ги възстановим възможно най-скоро след получаване на Вашата претенция или на допълнителна информация, която може да поискаме, за да разследваме правото Ви на възстановяване. Ако обаче, след разследване, имаме разумни основания да смятаме, че възстановяването в действителност не се дължи на Вас по каквато и да било причина или че сме направили неоснователно възстановяване, ние ще имаме право да поискаме връщане обратно на предишното възстановяване и Вие ще бъдете отговорни за всяко загуба, която е причинена на нас или на Вас от използването на приложението A1 Wallet, на карта Пейнетикс или на Вашата Пейнетикс сметка.
 7. Когато Пейнетикс действа като доставчик на платежни услуги на получателя и не е изпълнил или неточно е изпълнил платежна операция, Пейнетикс незабавно заверява сметката на получателя, посочен в платежното нареждане, със сумата на неизпълнената или неточно изпълнената платежна операция или в случай на дублирано изпълнение на разрешена платежна операция възстановява сметката на получателя в състоянието, в което тя би се намирала без изпълнението на неточно изпълнената платежна операция.
 8. 8. Когато Пейнетикс действа като доставчикът на платежни услуги на получателя и е изпълнил неточно платежна операция, като е заверил платежна сметка с различен от посочения в платежното нареждане уникален идентификатор, или е заверил сметката на получателя със сума, различна от посочената в платежното нареждане, или е дублирано изпълнението на разрешена платежна операция, Пейнетикс има право да извърши служебен коригиращ превод в срок до 5 работни дни от датата на заверяването, съответно възстановяването по предходната т.7. Пейнетикс може да задължи сметката на получателя, когато по тази сметката има средства, до размера на подлежащата на коригиране сума, но не по-късно от срока по предходното изречение. Ако по сметката на получателя няма средства, достатъчни за възстановяване на подлежащата на коригиране сума към последния ден на срока по изречение първо, Пейнетикс извършва служебен коригиращ превод в размер, равен на наличността по сметката към този момент.

XIII. Обратно изкупуване на електронните пари, държани по Вашата сметка

 1. Вие имате право да поискате обратно изкупуване на електронните пари, държани във Вашата Пейнетикс сметка, като нямате право да осребрите сумата на Предварително заредения кредит, ако има такъв.
 2. Имате право да осребрите средствата по Вашата Пейнетикс сметка (различни от тези по Предварително заредения кредит) по всяко време, изцяло или частично, при спазване на ограниченията в раздели 4.2 и 13.1 по-горе.
 3. За да обработим Вашето Искане за обратно изкупуване, може да поискаме да ни предоставите документи, доказателства и друга информация, за да потвърдите самоличността си, с цел спазване на приложимите законови и регулаторни изисквания.
 4. Ние може също така да начислим такса за обратно изкупуване, ако е налице едно от следните обстоятелства:
 5. (а) искате обратно изкупуване преди изтичане на срока на договора с нас;

  (б) ако сте прекратил договора, съгласно настоящите Общи Условия преди уговорения срок на валидност; или след изтичане на една година след прекратяването на договора с нас.

 6. Размерът на таксата за обратно изкупуване може да се промени с течение на времето, а текущите ставки на таксите могат да бъдат намерени в приложението "Пейнетикс Такси и лимити", което може да се намери чрез Вашия A1 Wallet или на интернет страницата на A1 България.
 7. Ние ще възстановим средствата от Вашата Пейнетикс сметка, като по наша преценка, имаме право да ги преведем към лична банкова сметка на Ваше име, която сте използвали при зареждане на сметката Ви при нас.
 8. VIV. Нашата отговорност

 9. Ние няма да носим отговорност пред Вас за вреди и загуби, произтичащи от:
 10. (a) всяка неразрешена трансакция, при която сте действали с измама или когато с умисъл или груба небрежност не сте използвали A1 Wallet и/или Вашата Пейнетикс Сметка или Пейнетикс карта в съответствие с настоящите Общи Условия (включително задълженията Ви за безопасно използване на A1 Wallet, Пейнетикс карта и Вашата Пейнетикс сметка, потребителски идентификатори, пароли и A1 PIN или друга информация, свързана със сигурността);

  (б) всяка трансакция, която сме извършили в съответствие с информацията, която сте ни предоставил, когато се окаже, че предоставената ни от Вас информация е неправилна, неточна или невярна (въпреки че ще полагаме разумни усилия, за да възстановим средствата по тази трансакция);

  (в) всяко необичайно или непредвидимо обстоятелство извън нашия контрол, когато не бихме могли да избегнем настъпването на неговите последици, въпреки полагането на разумни усилия за това;

  (г) отказа на търговец да приеме Вашата карта Пейнетикс (чрез приложение A1 или по друг начин);

  (д) неизправност на Вашето мобилно устройство или друго оборудване, софтуер или услуги, които са необходими за успешното техническо изпълнение на дадена операция и върху което нямаме контрол; или

  (е) спазването на приложимите законови или регулаторни изисквания или указанията, дадени от Картова организация.

 11. Ние също така няма да носим отговорност за:
 12. (а) прекъсване на дейността; или

  (б) загуба на приходи, репутация, пропуснати ползи или очаквани спестявания; или

  (в) всяка загуба или вреда, която не произтича директно от нарушаването на настоящите Общи Условия от наша страна.

  (г) качеството и количеството на стоки или услуги, закупени от Вас чрез A1 Wallet.

 13. Ще полагаме разумни усилия, за да Ви предоставим A1 Wallet, Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта, но ние няма да носим отговорност за загуби или вреди, които възникват, ако те или приложението A1 не са достъпни по всяко време или ако достъпът се прекъсва.
 14. Освен загубите, посочени в параграфите по-горе (за които не носим отговорност) и при спазване на параграфите по-долу, максималният общ размер на нашата отговорност към Вас за вреди по или във връзка с настоящите Общи Условия, при всички обстоятелства ще бъде ограничена до сумата от 400 лева за всеки 12-месечен период от действието на договора с нас.
 15. Ние не гарантираме и не обещаваме, че A1 Wallet ще отговаря на Вашите изисквания или че работата на A1 Wallet, Пейнетикс сметка и Пейнетикс картата ще бъде непрекъсната или без грешки или че A1 Wallet няма да има никакви вируси, троянски коне или друг подобен софтуер или подобни програми, които могат да бъдат използвани за достъп, модифициране, изтриване или повреждане на файлове с данни или други компютърни програми, използвани от Вас, или че дефекти в приложението A1 ще бъдат коригирани (въпреки че ние ще се стремим да Ви помогнем, ако се свържете с нас).
 16. Вие сте отговорни за конфигурирането на Вашата информационна система, компютърни програми и платформа, за да получите достъп до A1 Wallet. Ние не осигуряваме антивирусен софтуер, по ваша преценка може да използвате собствения Ви антивирусен софтуер.
 17. Ние няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или вреди, причинени от вирус, разпространение на атака на отказ на услуга или друг технологично вредоносен материал, който може да зарази Вашия компютър или друго устройство или оборудване, компютърни програми, данни или друг патентован материал за използването на приложението A1 Wallet.
 18. Вие ще използвате A1 Wallet, Пейнетикс сметката и Пейнетикс картата Ви на свой собствен риск.

XV. Промоционални и бонусни програми

Ние си запазваме правото да организираме промоционални и бонусни програми за наши Потребители, да определяме параметрите за провеждане на промоцията, както и да ги променяме и прекратяваме по наше усмотрение, като не носим никаква отговорност спрямо потребителите на приложението. 

XVI. Интелектуална собственост и защита на информацията

 1. Всички права на интелектуална собственост върху „Електронния портфейл A1 Wallet” и негово съдържание по целия свят принадлежат на Пейнетикс, а всички имуществени и неимуществени права върху Приложението принадлежат на A1 България. Потребителят не придобива права по отношение на Електронния портфейл A1 Wallet и Приложението освен правото да го използвате лично в съответствие с настоящите Общи Условия.
 2. Всички аспекти на Електронния портфейл A1 Wallet и приложението A1 Wallet, включително специфичният дизайн и структурата на отделните програми, са част от нашите търговски тайни и са обект на авторски права. Следователно Вие се съгласявате да не разпространявате, предоставяте, копирате или по друг начин предоставяте на трети лица такива търговски тайни или материали, защитени с авторски права, без предварителното наше писмено одобрение.
 3. Всички аспекти на картата Пейнетикс, Електронния портфейл A1 Wallet и приложението A1 Wallet, включително специфичния дизайн, начина на функциониране, техническите функционалности и структурата на отделните програми, са част от търговските тайни на Пейнетикс и съответно А1 България и са обект на авторско право. Следователно Вие се съгласявате да не разпространявате, предоставяте, копирате или предоставяте по друг начин на такива търговски тайни или материали или права, защитени с авторско право, под каквато и да е форма на трети лица без предварителното писмено одобрение на Пейнетикс и/или А1 България.

XVII. Промени в настоящите Общи условия

 1. Ние (Пейнетикс и А1 България) си запазваме правото да променяме Общите условия по всяко време. Ще вземем предвид интересите Ви, засегнати от предвидените промени, и ще направим промени, които считаме за разумни. Промените в обменните курсове ще влязат в сила незабавно, когато те са във Ваша полза или в резултат от промяна на референтната ставка на Mastercard за съответния период. В случаи на промени в тези Общи условия, които са във Ваша полза и подобряват защитата на правата Ви като потребител и/или са свързани с добавяне на нови услуги в A1 Wallet, тези промени ще влязат в сила незабавно, като изборът дали да се ползвате от новите услуги зависи изцяло от Ваша свободна преценка.
 2. Извън случаите по т.1 по-горе, за всички останали промени ние ще Ви предоставим най-малко два месеца предварително писмено известие по електронната поща или директно във Вашия A1 Wallet за всяка предвидена промяна в Общите условия, като ще Ви предоставим новата версия на Общите условия. Ако не сте съгласни с предложената промяна, трябва да ни кажете чрез един от методите за контакти преди тази промяна да влезе в сила, в противен случай ще се счита, че сте приели промяната в Общите условия.

XVIII. Такси и лимити. Обменни курсове

 1. Подробна информация за таксите и лимитите, свързани с Вашия A1 Wallet, Вашата Пейнетикс Карта и Вашата Пейнетикс сметка се намира в настоящите Общи условия и тарифата към тях, съдържаща се в приложението "Пейнетикс Такси и лимити", което може да се намери чрез Вашия A1 Wallet или на интернет страницата на A1 България. Всички ограничения за използването на Вашия A1 Wallet, Вашата Пейнетикс карта и Вашата Пейнетикс сметка са описани в приложението "Пейнетикс такси и лимити", което може да се намери чрез Вашия A1 Wallet или на интернет страницата на A1 България. С приемането на Общите условия и активирането на Вашия A1 Wallet Вие се съгласявате да заплатите всички приложими такси, свързани с използването на приложението A1 Wallet, Вашата Пейнетикс Карта и Вашата Пейнетикс сметка, както е посочено в настоящите Общи условия, съответно в "Пейнетикс Такси и лимити".
 2. Когато приключите регистрацията на Вашата Пейнетикс сметка, ще имате възможност да изберете валута по подразбиране. Избраната валута ще бъде Вашата валута по подразбиране за Вашата Пейнетикс Карта и Вашата Пейнетикс сметка и всички приложими такси ще бъдат конвертирани в нея.
 3. Когато извършвате трансакции във валута, различна от Вашата валута по подразбиране, сумата на трансакцията ще бъде преобразувана във Вашата валута по подразбиране. Обменният крус ще бъде определен в деня, в който е извършено окончателното уреждане на трансакцията. При плащания чрез платежна карта - обменните курсове, които използваме за подобни трансакции, са тези, прилагани от MasterCard®. При кредитни преводи, обменните курсове, които използваме са фиксинга на БНБ към съответната дата. Ще се прилага и такса за операции в чуждестранна валута, както е описана в приложението "Пейнетикс Такси и лимити".

XIX. Вашите лични данни и детайли за контакт

С приемането на настоящите Общи условия Вие потвърждавате, че информацията, която ни предоставяте и ще ни предоставяте, е вярна, точна и актуална. С приемането на настоящите Общи условия Вие потвърждавате, че ще ни уведомите незабавно, като се свържете с нас на support@а1-wallet.bg , ако промените личните си данни. Можете също така да актуализирате своя адрес и данни за електронна поща, като следвате инструкциите в A1 Wallet. Ако се свържем с Вас във връзка с Вашия A1 Wallet, Вашата карта Пейнетикс или Вашата Пейнетикс сметка, ще използваме най-новите ни известни данни за контакт, които сте ни предоставили.

XX. Защита на данните и как използваме личната Ви информация

 1. Личните данни, които ни предоставяте (включително, без ограничение, имейл адрес или друг идентификатор на потребител и парола), ще бъдат обработени от A1 и Пейнетикс в съответствие и за целите, посочени в настоящите Общи условия и Политиката ни за поверителност. Моля, прочетете внимателно Политиката ни за поверителност, тъй като тя предоставя информация за това как използваме, споделяме, съхраняваме и обработваме Вашата лична информация.
 2. Ако подозираме, че ни е дадена фалшива или неточна информация, можем да запишем подозренията си заедно с всяка друга подходяща информация.
 3. Не трябва да ни предоставяте лична информация за някой друг (като алтернативни имена на контакти), без предварително да сте получили съгласието му тази информация да бъде използвана и оповестена за такова използване в съответствие с настоящите Общи условия и Политиката ни за поверителност. Когато предоставите такава информация от трета страна, ние ще приемем, че той или тя е дал съгласие, въпреки че все пак може да поискаме потвърждение.

XXI. Прехвърляне на права

 1. A1 България и/или Пейнетикс може да прехвърли правата и задълженията си по настоящите Общи условия на друго дружество или лице (включително един на друг, ако е законно) по всяко време, като Вашите права съгласно настоящите Общи условия няма да бъдат засегнати. Вие нямате право да прехвърляте правата и задълженията си по настоящите Общи условия на друго лице или компания без нашето писмено съгласие.

XXII. Жалби

 1. Ако имате оплакване относно платежната услуга A1 Wallet, моля да се обърнете към Пейнетикс, като използвате сервизния имейл support@а1-wallet.bg за да можем да проучим обстоятелствата и да ви предоставим отговор. Ще се стремим да обработваме бързо и справедливо всички жалби, сигнали и молби, които получим във връзка с платежната услуга А1 Wallet.
 2. Ако не уважим жалбата Ви относно платежната услуга A1 Wallet, може да отнесете спора към секторната Помирителна комисия по платежни спорове към Комисията за защита на потребителите в България. Съдействието на секторната помирителна комисия може да бъде поискано след като спорът е отнесен за решаване от Пейнетикс и е налице решение – адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 589, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.els@kzp.bg . Когато спорът се отнася до договори за онлайн продажби или услуги за решаването му може да се може да се ползва Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове: http://ec.europa.eu/odr .
 3. Ако имате жалба относно приложението А1 Wallet, ще трябва да се свържете с A1 България на support@а1-wallet.bg

XXIII. Спорове с търговци

 1. Ако имате спорове относно покупки, направени чрез Вашата Пейнетикс карта или чрез Вашата Пейнетикс сметка чрез приложението A1 Wallet, трябва да ги уредите с лицето, от което сте закупили стоките или услугите. Ние не носим отговорност за качеството, безопасността, законността или какъвто и да било друг недостатък на всякакви стоки или услуги, закупени чрез приложението A1 Wallet. Не забравяйте, че след като сте използвали Вашата Пейнетикс карта Пейнетикс или Вашата Пейнетикс сметка, за да направите покупка чрез приложението A1 Wallet, не можем да спрем тази трансакция и Вие ни дължите съответните такси ако има такива.

XXIV. Частична недействителност

 1. Ако някой съд или компетентен орган установи, че дадена разпоредба в настоящите Общи условия (или която и да е част от която и да е разпоредба) е невалидна, незаконна или неприложима, тази разпоредба (или част от нея) се счита за несъществуваща в необходимата степен, но валидността и приложимостта на другите разпоредби на настоящите Общи условия няма да бъде засегната.

XXV. Приложим закон и език

Тези Общи условия се уреждат от българското право и са предмет на изключителната юрисдикция на българските съдилища. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, свързани с платежни услуги, се прилага ЗПУПС и издадените актове за неговото прилагане.